Varlık Yönetim Şirketi Kuruluşu

Varlık Yönetim Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

Varlık Yönetim Şirketleri hangi kanuna tabidir?

Varlık Yönetim Şirketleri 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabidir ve Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları bu kanunun 93 ve 143 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelikle yürütülmektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri’nin faaliyet konusu nedir?

  1. Sigortacılık alanı dışında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların yalnızca kredi sigortası hizmetinden doğan alacaklarını devralabilir, devredebilir, devraldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak devredebilir.
  2. Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir, teminata konu edebilir, devredebilir ve bunlara yatırım yapabilir.
  3. Sağlanan finansman toplamının özkaynaklarının üç katını geçmemesi şartıyla alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.
  4. Kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere devri konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir.
  5. Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, fon kurabilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.
  6. Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan iştirak payları dışında, yalnızca faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla sınırlı olmak üzere iştirak edinebilir.
  7. Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Varlık Yönetim Şirketi kurmak için gereken sermaye ne kadardır?

Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin Elli Milyon Türk Lirası’ndan( 50.000.000.-TL) az olmaması gerekmektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri’nin kuruluş izni ve faaliyet izni alınabilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Varlık yönetim şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin varlık yönetim şirketine dönüşmesi için yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte Kurum’a başvurulması zorunludur. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

Varlık Yönetim Şirketleri vergi ve harçlardan muaf mıdır?

5411 sayılı yasa uyarınca kurulan varlık yönetim şirketleri tahsil ve cezaevi harcı dışında kuruluşlarından itibaren beş yıl süre ile tüm harçlardan muaf olup bunların muafiyeti ise kuruldukları takvim yılından itibaren muafiyetin bittiği yılın takvim dönemi sonuna kadar muaftır.

Varlık Yönetim Şirketi kuracak kişilerin hangi vasıflara sahip olması gerekir?

Varlık yönetim şirketlerinin yönetim kurulları genel müdür dahil üç kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Varlık yönetim şirketlerinde görev alacak yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. İkinci fıkrada belirtilen genel müdür için aranan eğitim ve mesleki tecrübe şartları yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası için de aranır.

Varlık yönetim şirketi genel müdürlerinin hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dalları ile mühendislik dallarında lisans veya lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş ve hukuk, finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Genel müdür yardımcılarının ise bu fıkrada belirtilen mesleki tecrübe alanlarında en az beş yıl deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır.

Varlık Yönetim Şirketleri için iç kontrol ve risk yönetiminin önemi nedir?

Varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak üzere etkin ve yeterli iç kontrol sistemi tesis etmek zorundadır.

İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak, varlık yönetim şirketinin faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda olmak üzere asgari bir kişiden oluşan ve münhasıran iç kontrol faaliyetleri ile iştigal eden iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir.

İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran ve Aralık aylarını takip eden bir ay içinde yılda iki kez olmak üzere yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine raporlama yapılır.

Varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerini etkin ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve bu kapsamda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak, maruz kaldıkları riskleri tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak ve yönetmek için gerekli önlemleri almak zorundadır. Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür.

Varlık yönetim şirketi kurmak isteyen yatırımcılar deneyimli hukukçu ve finansçılardan oluşan ekibimizden profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirler.