Sık Sorulan Sorular

Borcu yoktur yazısı (İbraname) nedir?

Bankalar, varlık yönetim şirketleri ve diğer finans kurumlarında yasal takibe düşmüş kredi müşterilerinin borçlarını ödemeleri halinde almaları gereken bir yazıdır. Uygulamada “İbraname” olarak da geçen bu yazının içeriğinde mutlaka alacaklının alacağını aldığı, borçlunun da borcunun bittiği ve ilgili icra dosya numarası(örn:İstanbul 1 İcra Md 2019/....) belirtilmelidir.

Borcumu ödedim İbraname alamıyorum.

Bankalar, varlık yönetim şirketleri ve diğer finans kurumları ile anlaşarak borcunuzu ödediniz ancak alacaklı şirket borcu yoktur yazısı (ibraname) vermiyorsa BDDK’ya şikayet etmelisiniz. Aşağıdaki adresten şikayet edebilirsiniz; https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/

Borç ne zaman zaman aşımına uğrar?

Borçlar kanunu 146. Maddeye göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık (10) zamanaşımına tabidir”.

Eve haciz gelirse neler haczedilemez?

İcra iflas kanunu 82. Maddeye göre “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri”, yani evde 1 televizyon varsa hacezedilemez, 2 adet varsa sadece biri haczedilebilir.

Maaş haczi nedir?

Maaşınızın sadece ¼’ü haczedilebilir. İcra iflas kanunu 82. Maddeye göre “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. (Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Eşim benden habersiz evimizi ipotek vermiş, ne yapabilirim?

Öncelikle eşler bir diğerinin muvafakati olmadan evlerini ipotek veremezler. Bu muvafakatname ıslak imzalı olmalı ve içeriğinde açıkça söz konusu evin teminat olarak ipotek verilebileceğine rıza gösterildiği belirtilmelidir. Eğer muvafakat verilmemiş ancak yine de banka evin üzerine ipotek koymuşsa, ipoteği iptal ettirebilirsiniz.